Art seminars Victory Art

Victory Art team- Art company

 

 

Why are art seminars interesting for you

 

 

We are Victory Art, a driven team that helps artists from Central and Eastern Europe place their artworks on the market. Together with NOPA we are hosting several art seminars dedicated to helping artists navigate their way through the art industry. The seminars will include many helpful tips on the do’s and don’ts of the industry and will allow you to jumpstart your career in the art world.

 

 

 

 

 

 

 

REGISTER FOR THE ART SEMINARS!

 

 

 

 

 

Who are the art seminars for

 

We know the art industry isn't easy, that’s why we want to help artists prepare themselves before or even after entering the market. Together with NOPA, we are hosting several seminars that are dedicated to helping artists navigate their way through the market. The seminars will help you learn many tips and tricks on how to make a brand for yourself, which will allow you to enter the art world with confidence.

 

 

 

 

 

What you will learn

 

To provide the artists with the tools and knowledge that are necessary to get started with their own practice, several seminars with various topics will be provided. 

The seminars will always take place at 19:00 CET. Add it to your agenda here.

 

 

The first seminar will be covering topics such as the current art industry and the impact of Covid-19 on the business. Furthermore, we will discuss the current importance of the online galleries, as well as the educational aspects of the art market and diversity. Lastly, this seminar will also include the necessary things you need to know about the industry as an artist.

 

 

 

During the second part of “The art industry and market” we will discuss everything you should know about the art industry and technology, as technology has played a vital role in supporting artists during the pandemic.

 

 

 

Since doing business is a vital point for artists in the art industry, it is important to know exactly and ask yourself: What is your style? What is your value? And what are you willing to do? Therefore, we will discuss the business perspectives, the importance of understanding your style and the transparency of pricing in the art market. Furthermore, In the creative industry, a common question is how to balance out the business and making art. Since we know how difficult it can be to deal with both, business related matters and making time for artwork at the same time, we will discuss how you can balance.

 

 

 

During the second part of “know yourself”, we will be discussing the key steps artists have to take to create their brand and most importantly learn to stay consistent. Through this seminar, artists will be guided through the steps they need to take to create a brand for themselves.

 

 

 

As most of you already know, building a portfolio that can really present who you are is essential. Since a good portfolio can help others to get to know you better, we will help you and guide you through the steps of how to build a professional portfolio that will make you stand out.

 

 

 

This seminar will be held by a guest speaker, who will talk about the hardships they had to face to make it as a successful artist and the path that they had to take to get there. In addition, this session will discuss the positive side effects of co-working across borders and how diversity within the team can be a key to success. Lastly, we will finalize this seminar with advice and recommendations for artists, in order to help them successfully launch their career in the art industry.

 

 

 

It can be incredibly difficult to reach your desired audience, which is why we will guide you through the steps during this session. The seminar includes various steps and theories on how to reach your audience.

 

 

 

Since Covid-19 has started, social media has become one of the most important tools to promote yourself, as everyone is using various platforms to connect with each other. Being aware of the importance of these platforms and their influence on the business aspects, we are going to take you on a journal of letting you have the digital mindset with the touch of the power of storytelling in this seminar.

 

 

 

Sometimes it can be hard to reach a larger audience, especially for beginners in the art business. Since getting extra help could be handy for artists, few common types of partnership in the art field should be considered. For instance, an art gallery could definitely help you the most when getting started on your artist journey. Therefore, we will help you to learn the Do’s and Don’ts when it comes to finding the right partnerships.

 

 

 

We know that it can be tough to establish a partnership and find a gallery that suits you. During the second part of this topic, we will teach artists the right methods in order to find the perfect gallery to display their work. This seminar will also include a guide on how to be featured in an art collection, which allows artists to get more exposure.

 

 

 

Part of being a successful artist is to be able to sell your artwork to the right people. Nowadays, it is more crucial than ever to be able to be independent and to promote your work in front of the right people. With this seminar we will ensure that the right people will be able to see artists' works.

 

 

 

This lecture will discuss the first-hand experiences of professional artists and the path they had to take to make it as a successful artist. This seminar will include the hardships faced when entering the art industry and presenting yourself out there. Furthermore, artists will learn which certain mistakes they need to avoid when working in this industry. Additionally, artists have to deal with negative feedback often, which can demotivate them. In order to prevent this, we will also discuss how to deal with negative feedback during this seminar.

 

 

 

 

 

Hvorfor er kunstseminarer interessante for deg

 

 

Vi er Victory Art, et drevet team som hjelper kunstnere fra Sentral- og Øst-Europa med å plassere kunstverkene sine på markedet. Sammen med NOPA arrangerer vi flere kunstseminarer dedikert til å hjelpe kunstnere med å navigere seg gjennom kunstbransjen. Seminarene vil inneholde mange nyttige tips om hva som bør gjøres og ikke gjøres i bransjen, og vil tillate deg å kickstarte din karriere i kunstverdenen.

 

 

 

 

 

 

 

MELD DEG PÅ KUNSTSEMINARENE!

 

 

 

 

 

Hvem er kunstseminarene for

 

Vi vet at kunstindustrien ikke er lett, det er derfor vi ønsker å hjelpe kunstnere med å forberede seg før eller til og med etter at de kommer inn på markedet. Sammen med NOPA arrangerer vi flere seminarer som er dedikert til å hjelpe artister med å navigere seg gjennom markedet. Seminarene vil hjelpe deg med å lære mange tips og triks om hvordan du kan lage et merke for deg selv, som lar deg gå inn i kunstverdenen med selvtillit.

 

 

 

 

 

Hva du vil lære

 

For å gi kunstnerne verktøy og kunnskap som er nødvendig for å komme i gang med egen praksis, vil det bli gitt flere seminarer med ulike temaer.

Seminarene vil alltid finne sted kl. 19:00 CET. Legg det til på agendaen din her.

 

 

Det første seminaret vil dekke temaer som dagens kunstindustri og virkningen av Covid-19 på virksomheten. Videre vil vi diskutere den nåværende betydningen av nettgalleriene, samt de pedagogiske aspektene ved kunstmarkedet og mangfoldet. Til slutt vil dette seminaret også inneholde de nødvendige tingene du trenger å vite om bransjen som kunstner.

 

 

 

Under den andre delen av «Kunstindustrien og markedet» vil vi diskutere alt du bør vite om kunstindustrien og teknologien, siden teknologi har spilt en viktig rolle i å støtte kunstnere under pandemien.

 

 

 

Siden det å drive forretning er et viktig poeng for kunstnere i kunstbransjen, er det viktig å vite nøyaktig og spørre seg selv: Hva er din stil? Hva er din verdi? Og hva er du villig til å gjøre? Derfor vil vi diskutere forretningsperspektivene, viktigheten av å forstå stilen din og transparensen i prissettingen i kunstmarkedet. Videre, i den kreative industrien er et vanlig spørsmål hvordan man kan balansere virksomheten og lage kunst. Siden vi vet hvor vanskelig det kan være å håndtere begge deler, forretningsrelaterte saker og få tid til kunst på samme tid, vil vi diskutere hvordan du kan balansere.

 

 

 

I løpet av den andre delen av «kjenn deg selv», vil vi diskutere nøkkeltrinnene artister må ta for å skape sin merkevare og viktigst av alt lære å holde seg konsekvente. Gjennom dette seminaret vil kunstnere bli guidet gjennom trinnene de må ta for å skape en merkevare for seg selv.

 

 

 

Som de fleste av dere allerede vet, er det viktig å bygge en portefølje som virkelig kan presentere hvem du er. Siden en god portefølje kan hjelpe andre til å bli bedre kjent med deg, vil vi hjelpe deg og veilede deg gjennom trinnene for hvordan du bygger en profesjonell portefølje som vil få deg til å skille deg ut.

 

 

 

Dette seminaret vil bli holdt av en gjesteforedragsholder, som vil snakke om vanskelighetene de måtte møte for å gjøre det som en vellykket artist og veien de måtte gå for å komme dit. I tillegg vil denne sesjonen diskutere de positive bivirkningene av samarbeid på tvers av landegrenser og hvordan mangfold i teamet kan være en nøkkel til suksess. Til slutt vil vi fullføre dette seminaret med råd og anbefalinger til kunstnere, for å hjelpe dem med å lykkes med å starte sin karriere i kunstindustrien.

 

 

 

Det kan være utrolig vanskelig å nå ønsket publikum, og derfor vil vi veilede deg gjennom trinnene under denne økten. Seminaret inneholder ulike trinn og teorier om hvordan du når publikum.

 

 

 

Siden Covid-19 startet har sosiale medier blitt et av de viktigste verktøyene for å markedsføre deg selv, ettersom alle bruker ulike plattformer for å komme i kontakt med hverandre. Ettersom vi er klar over viktigheten av disse plattformene og deres innflytelse på forretningsaspektene, skal vi ta deg med på en journal for å la deg ha den digitale tankegangen med et snev av kraften i historiefortelling i dette seminaret.

 

 

 

Noen ganger kan det være vanskelig å nå et større publikum, spesielt for nybegynnere i kunstbransjen. Siden det kan være nyttig for kunstnere å få ekstra hjelp, bør få vanlige typer partnerskap i kunstfeltet vurderes. For eksempel kan et kunstgalleri definitivt hjelpe deg mest når du begynner på kunstnerreisen din. Derfor vil vi hjelpe deg med å lære hva du må og ikke må når det gjelder å finne de riktige partnerskapene.

 

 

 

Vi vet at det kan være tøft å etablere et samarbeid og finne et galleri som passer deg. I løpet av den andre delen av dette emnet vil vi lære kunstnere de riktige metodene for å finne det perfekte galleriet for å vise arbeidet deres. Dette seminaret vil også inneholde en veiledning om hvordan man kan bli omtalt i en kunstsamling, som lar kunstnere få mer eksponering.

 

 

 

En del av å være en suksessfull kunstner er å kunne selge kunstverkene dine til de rette personene. I dag er det viktigere enn noen gang å kunne være selvstendig og å promotere arbeidet ditt foran de rette menneskene. Med dette seminaret skal vi sikre at de rette personene skal kunne se kunstnernes verk.

 

 

 

Dette foredraget vil diskutere førstehåndserfaringene til profesjonelle kunstnere og veien de måtte gå for å bli en suksessfull artist. Dette seminaret vil inkludere vanskelighetene du møter når du går inn i kunstindustrien og presenterer deg selv der ute. Videre vil kunstnere lære hvilke visse feil de må unngå når de jobber i denne bransjen. I tillegg må kunstnere ofte håndtere negative tilbakemeldinger, noe som kan demotivere dem. For å forhindre dette vil vi også diskutere hvordan vi skal håndtere negative tilbakemeldinger under dette seminaret.

 

 

 

 

 

Prečo sú pre vás umelecké semináre zaujímavé

 

 

Vieme, že môže byť ťažké nadviazať partnerstvo a nájsť galériu, ktorá vám vyhovuje. Počas druhej časti tejto témy naučíme umelcov správne metódy, ako nájsť dokonalú galériu na vystavenie ich diel. Súčasťou tohto seminára bude aj príručka o tom, ako byť súčasťou umeleckej zbierky, čo umelcom umožní viac sa zviditeľniť.

 

 

 

 

 

 

 

REGISTER FOR THE ART SEMINARS!

 

 

 

 

 

Pre koho sú umelecké semináre určené

 

Vieme, že umelecký priemysel nie je jednoduchý, preto chceme pomôcť umelcom pripraviť sa pred alebo dokonca po vstupe na trh. Spolu s NOPA organizujeme niekoľko seminárov, ktoré sú venované pomoci umelcom orientovať sa na trhu. Semináre vám pomôžu naučiť sa veľa tipov a trikov, ako si vytvoriť značku, ktorá vám umožní vstúpiť do umeleckého sveta s istotou.

 

 

 

 

 

Čo sa naučíte

 

Aby mali umelci k dispozícii nástroje a znalosti, ktoré sú potrebné na začatie ich vlastnej praxe, uskutoční sa niekoľko seminárov s rôznymi témami.

Semináre budú prebiehať vždy o 19:00 SEČ. Pridajte si to do svojho programu tu.

 

 

Prvý seminár sa bude venovať témam ako súčasný umelecký priemysel a vplyv Covid-19 na podnikanie. Ďalej budeme diskutovať o aktuálnom význame online galérií, ako aj o vzdelávacích aspektoch trhu s umením a rozmanitosti. A napokon, tento seminár bude obsahovať aj potrebné veci, ktoré ako umelec potrebujete vedieť o tomto odvetví.

 

 

 

Počas druhej časti „Umelecký priemysel a trh“ budeme diskutovať o všetkom, čo by ste mali vedieť o umeleckom priemysle a technológiách, keďže technológie zohrali dôležitú úlohu pri podpore umelcov počas pandémie.

 

 

 

Keďže podnikanie je pre umelcov v umeleckom priemysle životne dôležitý bod, je dôležité vedieť to presne a položiť si otázku: Aký je váš štýl? akú máš hodnotu? A čo si ochotný urobiť? Preto budeme diskutovať o obchodných perspektívach, dôležitosti pochopenia vášho štýlu a transparentnosti tvorby cien na trhu s umením. Okrem toho, v kreatívnom priemysle je častou otázkou, ako vyvážiť podnikanie a umenie. Keďže vieme, aké ťažké môže byť riešiť oboje, záležitosti súvisiace s obchodom a zároveň si nájsť čas na umelecké diela, preberieme, ako môžete dosiahnuť rovnováhu.

 

 

 

Počas druhej časti „poznaj sám seba“ budeme diskutovať o kľúčových krokoch, ktoré musia umelci urobiť, aby vytvorili svoju značku, a čo je najdôležitejšie, naučíme sa zostať konzistentní. Prostredníctvom tohto seminára budú umelci sprevádzaní krokmi, ktoré musia urobiť, aby si sami vytvorili značku.

 

 

 

Ako už väčšina z vás vie, je nevyhnutné vybudovať si portfólio, ktoré dokáže skutočne predstaviť, kto ste. Keďže dobré portfólio môže pomôcť ostatným, aby vás lepšie spoznali, pomôžeme vám a prevedieme vás krokmi, ako si vybudovať profesionálne portfólio, vďaka ktorému vyniknete.

 

 

 

Tento seminár bude mať hosťujúci prednášajúci, ktorý bude hovoriť o ťažkostiach, ktorým museli čeliť, aby sa stali úspešnými umelcami, a o ceste, ktorú museli prejsť, aby sa tam dostali. Okrem toho sa na tomto stretnutí bude diskutovať o pozitívnych vedľajších účinkoch cezhraničnej spolupráce a o tom, ako môže byť rôznorodosť v tíme kľúčom k úspechu. Nakoniec tento seminár zavŕšime radami a odporúčaniami pre umelcov, aby sme im pomohli úspešne naštartovať ich kariéru v umeleckom priemysle.

 

 

 

Môže byť neuveriteľne ťažké osloviť požadované publikum, a preto vás počas tohto stretnutia prevedieme krokmi. Seminár obsahuje rôzne kroky a teórie, ako osloviť svoje publikum.

 

 

 

Od začiatku ochorenia COVID-19 sa sociálne médiá stali jedným z najdôležitejších nástrojov na svoju propagáciu, pretože každý používa rôzne platformy na vzájomné prepojenie. Uvedomujeme si dôležitosť týchto platforiem a ich vplyv na obchodné aspekty, a preto vás na tomto seminári vezmeme do denníka, v ktorom vám umožníme digitálne myslenie s nádychom sily rozprávania.

 

 

 

Niekedy môže byť ťažké osloviť väčšie publikum, najmä pre začiatočníkov v umeleckom biznise. Keďže získanie ďalšej pomoci môže byť pre umelcov užitočné, je potrebné zvážiť niekoľko bežných typov partnerstva v oblasti umenia. Napríklad umelecká galéria by vám určite mohla najviac pomôcť, keď začínate na svojej umeleckej ceste. Preto vám pomôžeme naučiť sa robiť a nerobiť, pokiaľ ide o hľadanie správnych partnerstiev.

 

 

 

Vieme, že môže byť ťažké nadviazať partnerstvo a nájsť galériu, ktorá vám vyhovuje. Počas druhej časti tejto témy naučíme umelcov správne metódy, ako nájsť dokonalú galériu na vystavenie ich diel. Súčasťou tohto seminára bude aj príručka o tom, ako byť súčasťou umeleckej zbierky, čo umelcom umožní viac sa zviditeľniť.

 

 

 

Súčasťou úspešného umelca je vedieť predať svoje umelecké diela tým správnym ľuďom. V súčasnosti je dôležitejšie ako kedykoľvek predtým vedieť byť nezávislý a propagovať svoju prácu pred správnymi ľuďmi. Týmto seminárom zabezpečíme, že diela umelcov budú môcť vidieť tí správni ľudia.

 

 

 

Táto prednáška bude diskutovať o skúsenostiach profesionálnych umelcov z prvej ruky a o ceste, ktorú museli prejsť, aby sa stali úspešným umelcom. Tento seminár bude zahŕňať ťažkosti, ktorým čelíte pri vstupe do umeleckého priemyslu a pri prezentovaní sa tam vonku. Okrem toho sa umelci dozvedia, ktorým určitým chybám sa musia pri práci v tomto odvetví vyvarovať. Okrem toho sa umelci často stretávajú s negatívnou spätnou väzbou, čo ich môže demotivovať. Aby sme tomu predišli, na tomto seminári si povieme aj to, ako sa vysporiadať s negatívnou spätnou väzbou.

 

 

 

 

 

 

 

Working together for a green, competitive and inclusive Europe.    

EEA Grants

 

The EEA and Norway Grants represent the contribution of Iceland, Liechtenstein and Norway towards a green, competitive and inclusive Europe. There are two overall objectives: reduction of economic and social disparities in Europe, and to strengthen bilateral relations between the donor countries and 15 EU countries in Central and Southern Europe and the Baltics. The three donor countries cooperate closely with the EU through the Agreement on the European Economic Area (EEA). The donors have provided €3.3 billion through consecutive grant schemes between 1994 and 2014. For the period 2014-2021, the EEA and Norway Grants amount to €2.8 billion.